ประกันอุบัติเหตุ ประกันโรค

 

 

                                                                                                                                  EMAIL : uchanee@outlook.com

                                                                                              Call center : คุณ อุชนีย์086-1288800

ติดต่อ สอบถามรายละเอียด คุณ อุชนีย์ ( เปิ้ล ) 086-128-8800                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

            เมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20

รายละเอียด :
 
           การทำประกันชีวิตถือได้ว่านอกจากเป็นการออมแล้วยังมีความคุ้มครองควบคู่ไปด้วย เพราะไม่มีใครสามารถคาดเดาเหตุการณ์ในวันข้างหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
กับตัวเราบ้างไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง จนทำให้ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ ทางที่ดีหากมีการรับมือกับความเสี่ยงหรือเรื่องที่ไม่คาดคิดด้วยการ
ทำประกันชีวิตไว้บ้าง อย่างน้อยก็สามารถลดภาระในเรื่องต่างๆได้ ให้แบบประกันภัยเมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20 ทำหน้าที่ดูแลและสร้างหลักประกันให้คุณและ
ครอบครัวได้อุ่นใจ
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
- อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย : 1 เดือน - 65 ปี
- ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 20 ปี
- ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 99 ปี
- จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 150,000 บาท
 
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
1.   กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินเท่ากับ 100%
      ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.   กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา  ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์เท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3.   เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดี 
      กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51
 
หมายเหตุ - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงิน
                  ผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด
 
 
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
           1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์
 หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
           2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
           3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
 
ตัวอย่างแบบประกัน ผู้หญิงอายุ 35 ปี ทุน 1,000,000 บาท
เมืองไทยประกันชีวิต,เมืองไทยประกัน,ไทยประกันชีต ,ประกันกลุ่ม

       

สนใจแบบประกัน  คุ้มครองตลอดชีพ.99/20 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด

                                                             
                               
                                             ชื่อ-สกุล                    

                                            อายุ                          
                                           จังหวัด                        
                                           จำนวนเงินเอาประกัน      
                                           เบอร์โทรศัพท์              
                                           วันที่ติดต่อกลับสดวก      
                                           เวลา                               
                                           หมายเหตุ                    

                                           อีเมล์ของท่าน               
                                                             
                              ติดต่อคุณ อุชนีย์     email : uchanee@outlook.com       call : 086-1288800

                                                      บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ตัวแทนของ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) จัดทำขึ้นเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับการทำประกัน 

 

 

เมืองไทยประกันชีวิต,ประกันชีวิต,เมืองไทยประกัน ,ไทยประกันชีวิต,keyman,aia